Pirvacyverklaring Brava Expertise

Inleidende bepalingen  

Vennootschap onder Firma Brava Expertise (hierna ‘Brava Expertise) vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Brava Expertise is statutair gevestigd aan de KAPELWEG 34 3951 AD te MAARN en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30143813. Brava Expertise is per e-mail te bereiken via info@brava.nl en telefonisch op 0343514400. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle geregistreerde persoonsgegevens binnen Brava Expertise. Brava Expertise hecht grote waarde aan uw privacy. Zij erkent haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen.   

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Brava Expertise omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Brava Expertise aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  
 
De verwerking van persoonsgegevens door Brava Expertise valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit

Persoonsgegevens.  
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en bedrijven waarmee BRAVA EXPERTISE mee samenwerkt.  
 
Brava Expertise behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 september 2019. 
 
Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, door de order te kunnen verwerken. Daarnaast wordt voor een deel van de persoonsgegevens ook specifieke toestemming gevraagd.
 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens  
 
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens.

De gegevens die BRAVA EXPERTISE verzamelt van zakelijke klanten betreffen onder andere voornaam, bedrijfsnaam, nummer Kamer van Koophandel, btw-nummer, vestigingsadres en postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer.

De gegevens die BRAVA EXPERTISE verzamelt van natuurlijke personen betreffen onder andere NAW-gegevens, bankrekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Dit betreft de gegevens van de personen bij wie schade wordt vastgesteld.

Uitgangspunt vanuit Brava Expertise is dat zij niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die zij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst verzamelt, worden gebruikt met als doel het correct uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder wordt begrepen het vaststellen van schade in opdracht van verzekeringsbureau ’s bij een bepaalde natuurlijke persoon die schade heeft doen ontstaan. Hiertoe pleegt Brava Expertise een bezoek aan de desbetreffende persoon die schade heeft doen ontstaan om de schade vast te stellen. Hiertoe verzamelt Brava Expertise niet alleen de gegevens van verzekeringsbureau ‘s, maar ook van de natuurlijke personen bij wie de schade wordt vastgesteld.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in de privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. De persoonsgegevens, waaronder de aan- en verkoopdossiers, worden in ieder geval niet langer dan een termijn van twee (2) jaar bewaard.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens
 
Brava expertise verzamelt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Brava Expertise zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor Brava Expertise. De wet noemt deze bedrijven ’verwerkers’. U kunt hierbij denken aan een schadeherstel bedrijf. Zij worden ingeschakeld wanneer bij het vaststellen van de schade blijkt dat de schade nog hersteld kan worden.
 
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Brava Expertise op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 
 
Beveiliging  

Brava Expertise heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De netwerkbeheerder van Brava Expertise B-K IT Solutions draagt ervoor zorg dat indien (persoons)gegevens worden opgeslagen in een extern datacenter, deze datacenters in het beschikken over een ISO27001 certificaat.  

Uw privacyrechten  

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
 
Klachten 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@brava.nl. 

Indien u een klacht wil indien over de gedragingen van Brave Expertise, dan kunt u een e-mail zenden aan info@brava.nl. Indien u een klacht wil indienen over Brava Expertise met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien en wijzigen door een e-mail te sturen naar info@brava.nl.